Order.bg for Android!

Order.bg - поръчай храна за вкъщи

Личните Ви данни в групата сайтове на Zavedenia.bg и Order.bg


Защо, как, колко?


Кои данни ни трябват?
Поръчката на храна от дадено заведение е свързано с оставяне на данни като имена, телефон и email. В този смисъл при липса на телефон и email, заведението може да не приеме дадена поръчка. В случай на необходимост от допълнително уточнение или просто проверка с цел предпазване от фалшиви поръчки. Заведението може да се свърже с вас, посредством тези данни.

Достъп на трето лице до Вашите данни
Данните Ви се предават от заведението само към посредника за реализиране на фактическата доставка, което е небходимо и задължително изискване и пряко свързано с основната дейност на сайта.
Част от данните Ви се предоставят на комуникационен оператор при изпращане на уведомителни СМС-и. Предоставената информация се ограничава до набор телефонни номера, без те да са свързани с имена на хора или друга информация обект на Европейския регламент за защита на личните данни.

Срок на съхрание
Данните на лицата, направили поръчки, се съхранвяват 2 години.

Какви са правата Ви?

• Право на достъп
Може да поискате информация дали Ваши данни са били обработвани и дали все още фигурурат в базата от данни на нашия сайт

• Право на изтриване
Може да поискате данните Ви да бъдат изтрити, като изпратите email на personaldata@zavedenia.bg със заглавие "Изтриване"

• Право за преносимост на данни
Може да поискате извадка кога сме получили Ваши данни и кога сме ги обработили. Това може да направите, като изпратите email на personaldata@zavedenia.bg със заглавие "Справка"

• Право за входиране на жалби
Може да посетите сайта на Комисията за защита на личните данни на следния линк: https://www.cpdp.bg/?p=pages&aid=6, да изпратите писмо до адрес : гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Комисия за защита на личните данни, или да посетите адреса на агенцията гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Обхват на термина “лични данни”
Според Регламена на Европейския парламент и на Съвета, засягащ “общите правила за защита на личните данни” (GDPR) влизащ в сила на 25 май 2018 г., обработването, съхранението и изтриването на лични данни придобива ново, по-мащабно значение. В тази връзка, екипа на Zavedenia.bg се задължава да прилага и спазва всички правни разпоредби, свързани със защитата на лични данни. А именно:
- да съхранява и обработва данни, при изричното съгласие на собствениците на такива;
- да осигури защита на достъпа до тях от нежелани трети лица;
- да ги криптира и пази на собствен сървър;
- да не продава и/или предава лични данни към трети лица, без изричното съгласие на собствениците им и когато това не засяга основната дейност на Zavedenia.bg
- да не съхранява излишни лични данни, които по случайност или поради еднократни услуги са били налични към момента. Те се унищожават в рамките на 24 ч.
- да не нарушава други принципи относно правата на човека и да прилага успоредно всички закони, засягащи интересите на личността.

Субекти на лични данни за Zavedenia.bg са:
1. Регистрирани собственици (управители) на заведения (фирми);
а) Лични данни, които подлежат на съхранение и обработка от Zavedenia.bg: имена, телефонни номера, имейл адреси;
б) Лични данни, които собствениците (управителите) могат да изискат по всяко време: техните имена, техните телефонни номера, техните публикувани имейл адреси; Те имат достъп, опция за редакция, опция за изтриване и копиране на всички въведени от тях лични данни;
в) Лицата, субекти на лични данни могат да поискат сведения за трети лица, които имат достъп до техните лични данни.

2. Регистрираните посетители на сайта.
а) Лични данни, които подлежат на съхранение и обработка от Zavedenia.bg: имена, телефонни номера, имейл адреси;
б) Лични данни, които посетителите могат да изискат по всяко време: техните имена, техните телефонни номера, техните публикувани имейл адреси; Те имат достъп, опция за редакция, опция за изтриване и копиране на всички въведени от тях лични данни;
в) Лицата, субекти на лични данни могат да поискат сведения за трети лица, които имат достъп до техните лични данни.

Лични данни могат да бъдат събирани (и съхранявани) с цел осъществяване на основната дейност на Zavedenia.bg, в това число “онлайн поръчка на храна” от заведение. Zavedenia.bg пази информация относно кога, кой и във връзка с каква услуга е дал съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от екипа. Тези данни или част от тях се пренасочват към извършване на допълнителна услуга само след изричното (повторно) съгласие на лицето-собственик.

Данни като IP адреси, които могат да бъдат засечени, но не могат да бъдат свързани с конкретни лица или друга информация за тях НЕ се съхраняват от Zavedenia.bg и се класифицират като “анонимни” данни. Изключение се допуска, когато се установи злонамерена хакер или друга атака, идваща от определен IP адрес и трябва да се уведомят съответните органи.

При нарушаване съприкосновеността на съхраняваните лични данни от злонамерени трети лица или незаконното изземване на такива Zavedenia.bg ще уведоми компетентните органи (в случая КЗЛД) в рамките на 72 часа, както и пряко засегнатите лица, собственици на тези данни. Изключение от това правило се допуска, когато компетентни държавни органи изискат базата лични данни с цел разкриване на престъпление или друг правен акт.

ОТ ”ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ”:

“Обработване на лични данни” е всяко действие или съвкупност от действия, които могат да се извършат по отношение на личните данни с автомачни или други средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване или унищожаване.

“Трето лице” е физи§еско или юридическо лице, орган на държавна власт или на местно самоуправление, различен от физическото лице, за което се отнасят данните, от администратора на лични данни, от обработващия лични данни и от лицата, които под пряко ръководство на администратора или обработващия имат право да обработват лични данни.

“Съгласие на физическото лице” е всяко свободно изразено, конкретно и информационно волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани. Използване на бисквитки (Cookies)

Термин "бисквитки" (Cookies)

"Бисквитка" или "Cookies" представлява малък файл, който се изтегля на компютъра (устройството) ви, когато посещавате даден уеб сайт. Повечето уеб сайтове използват една или повече форми на "бисквитки". Тези файлове обикновено съдържат данни като името на сайта и уникални и масови индентификатори, с помощта на които се създава виртуален профил на потребителя. От тази гледна точка "бисквитките се третират като "лични данни" според GDPR и основно засягат онези идентификатори, използвани за анализи, реклама, както и тези, свързани с проведени чатове и разговори. Законът на ЕС за бисквитките се прилага за всички държави членки на съюза. Към настоящия момент всеки потребител има право да получи информираност за използваните бисквитки на посетения уеб сайт - да приеме или откаже прилагането им, давайки съгласие или несъгласие.
Бисквитките обикновено са разделени на съществени и несъществени. Основните бисквитки са тези, които са необходими за предоставяне на информацията, поискана от потребителя и тяхното прилагане е необходимо, за да работи сайтът правилно. Всички други "бисквитки" се считат за несъществени - статистически, рекламни, част от функционалните. Според настройките на браузъра, вие може да разрешите или откажете съхранението на бисквитки от различни източници, да ги ограничите или да се приемат по подразбиране, може да ви се показва или не напомнящ прозорец при всяка нова "бисквитка".

Сайтът zavedenia.bg(zavedenia.com) използва сесийни (данни се съхраняват само в периода на посещение на сайта и се изтриват при затваряне на браузъра) и постоянни (данни за посещения на сайта се съхраняват в браузъра, докато не бъдат изтрити собственоръчно от потребителя. В този случай при повторно посещение, сайтът разпознава потребителя като завърнал се) бисквитки, както и Facebook cookies и Youtube cookies.

Защо използваме бисквитки и какви бисквитки позваме?
Използваме бисквитки за да направим добър анализ на трафика на сайта и да оптимизираме съдържанието. Бисквитките са анономни, тоест не свързваме влизането Ви с каквито и да е персонални данни, като имена, домашен адрес, email или телефонен номер. Използваме бисквитки на Google Adsense и Facebook ( единствено в случаите когато ползвате "Вход чрез Facebook" в сайта ни).

Google analytics - като обработващ и съхраняващ данни, Google analytics е обект под контрола на GDPR. Google analytics е широко използван инструмент за анализ на трафика от Google, който позволява на собствениците на уебсайтове да получат цялостна и в реално време информация за начина, по който се използва сайта им, колко и от кого. За да придобиете представа каква информация колекционира Google може да прочетете тук: Google Analytics Policy, както и тук: Google Privacy Policy. Давайки съгласие за активност на тази "бисквитка", вие разрешавате на посетения уебсайт, чрез инструмента Google analytics да събира информация Вас и да излъчва персонализирана реклама.

Всички те спомагат за конкретизиране на визуализираната информация пред различния потребител. Играят роля в препоръчките, анализите, проучванията, рекламата, сигурността и предлаганите услуги на сайта.

Download our app
and order food

Order.bg app AppleStore Order.bg app GooglePlay